Links


Stefan Hagen: Yang Tai Chi Schule Hamburg
www.yang-taichi.com

Gin Soon Chu: Tai Chi Club (Boston)
www.gstaichi.org

Michael Plötz: Schule für Taijiquan und Qigong
www.michaelploetz.de

Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschand e. V.
www.taijiquan-qigong.de

Deutscher Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V. (DDQT)
www.ddqt.de

Taijiquan & Qigong Journal
www.tqj.de

Wikipedia: Tai Chi Chuan
de.wikipedia.org/wiki/Tai_Chi_Chuan